Zarząd fundacji

Anna Osiadacz / Prezes zarządu

Absolwentka pedagogiki i psychologii komunikacji mediów na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Stypendystka projektu „International Visitor Leadership Program” realizowanego przez Departament Stanu USA we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Doświadczony menadżer kultury, pomysłodawca i koordynator wielu wystaw, projektów kulturalnych oraz ogólnopolskich akcji edukacyjnych i społecznych. Promotorka współpracy międzysektorowej, którą realizuje w praktyce, łącząc w swoich działaniach potencjał strefy publicznej, prywatnej i społecznej. Organizatorka konferencji i warsztatów na temat współpracy instytucji kultury, samorządów, organizacji pozarządowych i biznesu. 

W ramach dotychczasowych doświadczeń zawodowych projekty realizowała we współpracy z m.in. Sejmem RP, Senatem RP, Kancelarią Prezydenta RP, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Obrony Narodowej, Generalnym Inspektoratem Sił Zbrojnych, licznymi stowarzyszeniami i fundacjami, muzeami i domami kultury, samorządami oraz partnerami biznesowymi, m.in. Bank Zachodni WBK, Poczta Polska S.A.

Od lat działa na rzecz dziedzictwa historycznego i kulturalnego, łącząc nowoczesny, interesujący dla odbiorcy przekaz z tradycyjnymi elementami edukacji. Wieloletni dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury, gdzie wraz z mieszkańcami stworzyła jedną z pierwszych w Polsce w pełni partycypacyjnych strategii rozwoju kultury. W latach 2014-2017 kierownik działu Front of House w Muzeum Józefa Piłsudskiego.

 

Zygmunt Fit / Wiceprezes zarządu

Architekt, grafik, projektant. Studiował na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej.

Współpracował z wiodącą grupą projektową Centrala, m.in. przy nagrodzonej koncepcji na zagospodarowanie terenu wokół Stadionu Narodowego w Warszawie, nagrodzonym projekcie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rewitalizacji dworca głównego we Wrocławiu, wyróżnionym projekcie na siedzibę Sinfonia Varsovia oraz projekcie założeń urbanistycznych dla Muzeum Historii Polski nad tunelem Trasy Łazienkowskiej w Warszawie.

W latach 2009-2017 pracował w Muzeum Józefa Piłsudskiego, w zespole architektonicznym projektującym nowoczesny kompleks muzealno-edukacyjny w Sulejówku oraz tworzył projekty graficzne, multimedialne i mobilne wystawy.

Specjalista w obszarze mobilnych wystaw plenerowych. Jako członek zespołu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku realizował monumentalne wystawy prezentowane w przestrzeni dużych miast polskich, m.in. w 2010 r. mobilną kilkunastometrową kontenerową wystawę plenerową „Wolność. Granice. Moc. Szacunek.”, zlokalizowaną przy Belwederze w Warszawie oraz na rynku we Wrocławiu. Kolejną realizacją była wielkoformatowa wystawa plenerowa „Wojna Światów” w 90. rocznicę wojny Polski z bolszewicką Rosją, zlokalizowana na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Współtworzył także multimedialne wystawy czasowe.

Rada fundacji

Małgorzata Krasna-Korycińska / Przewodnicząca Rady Fundacji

Archeolog, historyk kulinariów, muzealnik. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego.
W ciągu kilku lat pracy w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie zdobyła szerokie doświadczenie związane z merytorycznym oraz technicznym przygotowywaniem ekspozycji muzealnych, biorąc udział w ich realizacji najpierw z ramienia działu wystaw i popularyzacji, następnie z działu inwentaryzacji. Wykonywała także elementy ekspozycyjne na wystawy: „Troja Sen Henryka Schliemanna”, „Między Mykenami a Bałtykiem”, „Moda Majów”. W ramach obowiązków zawodowych odpowiedzialna za projekt pilotażowy digitalizacji zbiorów Państwowego Muzem Archeologicznego. 
Autorka książek popularnonaukowych „Przy słowiańskim Stole”,  'Wikingowie i Słowianie przy stole”, „Viking and Slavic cousine” oraz licznych artykułów do prasy codziennej, naukowej i popularnonaukowej. Przygotowuje rozprawę doktorską o kulturze kulinarnej we wczesnym średniowieczu.

Właścicielka firmy Archeoconcept zajmującej się realizacją widowisk i inscenizacji historycznymi, animacji kulturalnych, wystawiennictwem oraz wykonywaniem strojów i akcesoriów historycznych i teatralnych. Corocznie prowadzi pokazy dawnych rzemiosł na kilkudziesięciu imprezach plenerowych i inscenizacjach w kraju i za granicą.

W zakresie wystawienniczym oraz warsztatowym współpracuje z licznymi instytucjami kultury min. Muzeum Narodowym, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Historii Polski, Muzeum Józefa Piłsudskiego, Muzeum Archeologicznym i Historycznym w Częstochowie, Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, Muzeum Zamkiem w Malborku, licznymi centrami kultury i skansenami. Autorka kostiumów do licznych filmów naukowych i historycznych, m.in. z cyklu  „Co za historia” oraz w przygotowaniu „1812 When Hell Freezes Over”.

 

Andrzej Pettyn / Członek Rady Fundacji

Dziennikarz, pedagog, popularyzator wiedzy o Milanówku i animator wielu działań na rzecz miasta na niwie kulturalnej, historycznej i wydawniczej. Przez blisko 50 lat pracował w Polskim Radio dla Zagranicy w języku fińskim, polskim i esperanto.

Laureat nagród dziennikarskich krajowych (I nagroda Prezesa Komitetu ds. Radia i Telewizji za popularyzacje kultury polskiej w świecie") i zagranicznych (Wiedeń „za upowszechnienie wiedzy o Polsce, japońska nagroda pokojowa ONISABURO DEGUCHI „za wkład w budowanie porozumienia między narodami w audycjach Polskiego Radia". Z okazji 80-lecia Polskiego Radia w uznaniu osiągnięć w pracy dziennikarskiej Zarząd przyznał mu - Honorową Odznakę Polskiego Radia SA. Ponad 25 lat pracy w środowisku niewidomych, które przyznało mu Honorową Odznakę Polskiego Związku Niewidomych. Przez wiele lat współpracował z polskimi teatrami lalkowymi. W 1986 r. otrzymał nagrodę Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Lalkowych w Zagrzebiu „za całokształt przekładów polskich sztuk lalkowych na jęz. esperanto i popularyzację teatru lalkowego", odznaczenia państwowe, m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski. Specjalizował się w nauczaniu jęz. fińskiego i esperanto (ponad 30 lat członek Akademii Esperanckiej), wydał w tym języku ok. 50 książek, m.in. w Chinach, Japonii, USA i w kilku krajach europejskich).

Współzałożyciel i przez 14 lat prezes Towarzystwa Miłośników Milanówka (obecnie Milanowskie Towarzystwo Letnicze) - organizacji o ogromnym dorobku na polu zgłębiania i promowania tradycji miasta. Przez wiele lat wiceprzewodniczący Rady Miasta Milanówka i Rady Powiatu Grodziskiego. Zainicjował gromadzenie i pozyskiwanie dokumentów poświęconych miastu, jego ludziom i wydarzeniom (sam zgromadził wraz z członkami rodziny ok. 10 000 pozycji). Pozyskane materiały opublikował w kilku książkach, m.in. „Kiedy Milanówek był stolicą..." (1999), „Milanówek - miejsce magiczne" (2005), „Milanówek - informator: historia, ludzie, architektura, przyroda" (2003) i „Milanówek – pamięć i fascynacja” (2014). Za książkę „Milanówek - Mały Londyn" (2004),” otrzymał w 2005 r. nagrodę Polskiego Towarzystwa Historycznego, które zaliczyło ją do najciekawszych książek o Warszawie i Mazowszu w 2004 r.

W latach 1995-2016 zamieścił ok. 2 000 artykułów o Milanówku i ludziach miasta w prasie regionalnej, promował swoje rodzinne miasto w audycjach radiowych i programach telewizyjnych.
Za swoje zaangażowanie w upowszechnianie kultury i regionu wielokrotnie wyróżniony: przez Ministerstwo Kultury i Sztuki odznaką Zasłużonego Działacza Kultury,  przez Powiat Grodziski godnością „Mecenasa Kultury", przez burmistrza Milanówka „Statuetką Milanowskiego Liścia Dębu”; członek honorowy - Mazowieckiego Towarzystwa Kultury, Towarzystwa Finlandia-Polska, Światowego Związku Esperantystów, Polskiego Związku Esperantystów.

 

Jolanta Louchin / Członek Rady Programowej Fundacji

Urodzona w Warszawie, historyk – archiwista, w 1985 ukończyła studia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, W latach 1986- 2001 zatrudniona w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, w tym czasie odbyła  trzymiesięczny Stage Technique International des Archives w Paryżu, a w latach 1996-2001 studia doktoranckie w Instytucie Historii PAN w   Warszawie.

W latach 2001-2003 zastępca dyrektora Archiwum Akt Nowych w Warszawie, w roku 2002 brała udział w stażu  Théories et Pratiques archivistiques w Paryżu. Od 2003 p.o. dyrektora, a w latach 2004-2007 dyrektor Archiwum Akt Nowych. Od  czerwca 2007 do października 2013 dyrektor Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku. Po włączeniu APDOP do Archiwum Państwowego w Warszawie do chwili obecnej zastępca dyrektora ds. dokumentacji osobowej i płacowej. W latach 2011-12 koordynowała projekt w ramach którego badano polską emigrację polityczną,  która po wprowadzeniu  stanu wojennego osiedliła się w Norwegii. Wraz z Opplandsarkivet avdeling Maihaugen w Lillehammer i Fundacją KOS  zebrano wywiady z polskimi emigrantami mieszkającymi w Norwegii. Projekt finansowany przez Fundusz Wymiany Kulturalnej  w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego zakończył się opublikacją książki „Polska emigracja polityczna stanu wojennego 1981 do Norwegii”, wydanej w dwóch językach polskim i norweskim. W Lillehammer odbyła się również dwudniowa konferencja naukowa pt. „Polska i Norwegia - historia solidarności”. Całość projektu zakończyła  konferencja w Milanówku.

Wiceprzewodnicząca Rady Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w latach 2010-2013. Członek założyciel Międzynarodowego Towarzystwa Miłośników Muzyki Polskiej im I. J. Paderewskiego, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz członek Rady Programowej Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Bożena Józefów-Czerwińska / Członek Rady Programowej Fundacji

Doktor nauk humanistycznych, antropolog społeczno-kulturowy, archeolog. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, (w ramach studiów PhD roczny grant na Uniwersytecie Gandawskim w Belgii). Adiunkt, Kierownik Zakładu Antropologii w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora; wykładowczyni w Warszawskiej Szkole Filmowej im. B. Lindy i M. Ślesickiego.

Badaczka terenowa dokumentująca dziedzictwo kulturowe mieszkańców pogranicza polsko-białoruskiego. Podjęła się próby rekonstrukcji dawnego kanonu kulturowego i wierzeń nadbużańskiej społeczności, co zaprezentowała w licznych artykułach naukowych oraz w monografii pt. Zabobonem nazwano…  Aktualnie bada m.in. miejsca pamięci (w nurcie antropologii krajobrazu); znaczenie strażników pamięci i świadków historii; wpływ alternatywnych wersji historii na jakość budowanych relacji społecznych.

Działa w Towarzystwie Naukowym Educare; współpracuje z muzeami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi prowadząc i rozwijając m.in. działalność dydaktyczną oraz badawczą. Prowadzi warsztaty, lekcje akademickie dla dzieci i młodzieży oraz dla seniorów (współpracując z licznymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku); popularyzuje wiedzę w środkach masowego przekazu; organizuje seminaria i międzynarodowe konferencje; koordynuje projekty związane z pracami naukowo-badawczymi oraz popularyzatorskimi.

 

Jacek Jarkowski / Członek Rady Programowej Fundacji

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, były dziennikarz PAP, w latach 80-tych kierownik Biura Informacyjnego NSZZ Solidarność Region Mazowsze.
Założyciel i wydawca biuletynu informacyjnego Poland Business Report w Nowym Jorku w latach 90. Stephen Halloway (Bank Światowy, UNIDO, International Law Institute) określił ten biuletyn (zamawiany m.in. przez Departament Stanu USA, Bibliotekę Kongresu USA, Polsko-Amerykański Fundusz Inwestycyjny) jako najlepszą publikację na ten temat.

Uczestnik misji doradczych Międzynarodowego Funduszu Walutowego/Banku Światowego w krajach Azji Środkowej. 
Współpracownik Departamentu Stanu USA. 
Ekspert NCSC (National Center for State Courts w USA).
Tłumacz na język angielski i rosyjski (tłumaczył na żywo m.in. wywiad Lecha Wałęsy prowadzony przez Barbarę Walters w programie 20/20 koncernu TV ABC).

Miłośnik muzyki i teatru.

 

Roderyk Więcek / Współpracownik

Dziennikarz, wieloletni radiowiec, absolwent Wydziału Geologii na Uniwersytecie Warszawskim, z zamiłowania – podróżnik. Były dyrektor zarządzający PIN Media/Dom Sprzedaży Radia PiN, dyrektor i redaktor naczelny pisma Media Voice, współpracownik Radia Plus oraz RMF.

Przez prawie 11 lat prowadził w Radio PiN audycję „Podróże z Globtroterem”. Początkowo był to program 30 minutowy, który rozrósł się do dwugodzinnego pasma. Audycja była wyróżniana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Podróżników Globtroter. W 2012 i 2013 roku zdobyła nagrody za najlepsze materiały turystyczne w Polsce. „Podróże z Globtroterem” były programem podróżniczym pokazującym ciekawe miejsca w kraju i na świecie oraz kulturę i obyczaje innych narodów. Gośćmi audycji byli pasjonaci podróżowania – globtroterzy, ale także przedstawiciele innych nacji. Program budził ciekawość świata, zachęcał do podróżowania, odkrywania intrygujących miejsc, a także pozwalał na lepsze zrozumienie wartości innych kultur. Kolorytu przedstawianym relacjom nadawała muzyka reprezentująca dany rejon świata. 

Należał do członków kapituł konkursów podróżniczych National Geographic Traveler oraz konkursu fotograficznego „Kadry ze Świata”.

 

 

Anna Piątkowska / Współpracownik

Doświadczona edytorka oraz dziennikarka, muzyk, popularyzatorka i animatorka kultury. Ukończyła Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Instrumentalnym w zakresie gry na skrzypcach. Jest także absolwentką studiów podyplomowych „Nowe technologie w edytorstwie” na Uniwersytecie Wrocławskim. Kształciła się na wielu kursach, m.in. „Planowanie strategii promocji instytucji kultury” w Narodowym Centrum Kultury.
Przez wiele lat pracowała w Warszawskiej Operze Kameralnej grając na skrzypcach w zespole muzyki dawnej Musicae Antiquae Collegium Varsoviense (MACV). Była także radcą w Departamencie Upowszechniania Kultury Ministerstwa Kultury i Sztuki (1993/1994).

Prowadzi działalność wydawniczą i współorganizuje wydarzenia kulturalne, m.in. aukcję dzieł sztuki, która odbyła się 10 stycznia 2015 roku w Muzeum Azji i Pacyfiku (dochód z aukcji w całości został przeznaczony na pomoc osobom poszkodowanym w wojnie w Syrii). Wydarzenie to przygotowane zostało we współpracy z mazowieckim oddziałem Związku Polskich Artystów Plastyków i Domem Aukcyjnym Rempex. Zajmuje się także promocją różnych dziedzin sztuki, w tym także poezji. W ramach festiwalu sztuki „Miasto Gwiazd” organizowanego w Żyrardowie, przygotowała spotkanie z lokalną poetką Anną Wirowską, które poprowadziła dziennikarka Polsatu.

Od 2016 roku współpracuje z miesięcznikiem „My Company Polska”.

 

 

Monika Marciniak / Współpracownik

Animatorka społeczna, audiodeskryptorka. Od 2009 roku zaangażowana w działania z zakresu dostępności. Autorka ponad tysiąca audiodeskrypcji do filmów, seriali i dzieł plastycznych. Stworzyła pierwszą na świecie audiodeskrypcję do kina sferycznego dla Centrum Nauki Kopernik oraz pierwszą w Polsce audiodeskrypcję do komiksu. Prowadziła autorskie warsztaty dla osób z niepełnosprawnością wzroku w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie i Muzeum Wsi Kieleckiej. Tworzyła audiodeskrypcje do wystaw czasowych w Muzeum Wojska w Białymstoku, Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Współpracowała z zespołem projektantów ekspozycji stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w zakresie udostępniania ekspozycji osobom z niepełnosprawnościami. Prowadziła szkolenia z zakresu tworzenia oferty kulturalnej dostępnej dla wszystkich. Absolwentka programu Akademia Zarządzania Muzeum w ramach, którego odbyła staż w Muzeum Narodowym w Krakowie pod kątem zastosowanych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Ukończyła szkolenie trenerskie ECHOCAST (z zakresu obsługi gościa o specjalnych potrzebach). W pracy animacyjnej wykorzystuje swoją wiedzę projektując działania dostępne.